Mestský úrad Žarnovica

Mestský úrad Žarnovica

Námestie SNP 33
966 81 Žarnovica

Informácie o kancelárii Mestský úrad Žarnovica

Mestský úrad v Slovenskej republike. Nájdete tu kontakt na mestský úrad vrátane adresy mestského úradu. Prípadné číslo bankového účtu mestského úradu, ak je úradom zverejnené. Otváracie hodiny mestského úradu. Úradné hodiny mestského úradu a podateľny. Telefónne čísla a email na mestský úrad. Ak má mestský úrad svoje webové stránky, nájdete ich tu. Všetky informácie na mestské a obecné úrady sú aktuálne a sú pravidelne aktualizované.

 Mestský úrad ďalej:

 • Inkasuje nájomné z bytových a nebytových priestorov vo vlastnictve obce
 • Príjma návrhy na vyhlásenie miestneho referenda
 • Príjma oznámenie o zhromáždení
 • Príjmá poplatky za prenájom hrobového miesta
 • Príjmá poplatky za znečisťovanie ovzdušia
 • Príjmá prihlásenie k trvalému pobytu a ohlásenie zmeny miesta trvalého pobytu
 • Príjmá žiadosti k inštalovaniu kamerového systému
 • Príjmá žiadosti o výrub drevín rastúcich mimo les
 • Príjmá žiadosti o neinvestičné dotácie v oblasti športu
 • Prenajíma bytové a nebytové priestory
 • Prenajíma hrobové miesta
 • Určuje popisné, orientačné, evidenčné čísla budov v obci
 • Vyberá poplatky za kúpelný alebo rekreačný pobyt
 • Vyberá poplatky za chod systému zhromažďovania, zberu, prepravy, triedenia, využívania a odstraňovania komunálnych odpadov
 • Vyberá poplatky za užívanie verejného priestranstva
 • Vyberá poplatky za zhodnotenie stavebného pozemku možností jeho pripojenia na stavbu vodovodu alebo kanalizácie
 • Vyberá poplatky za psov
 • Vydáva platobné výmery na neuhradené miestne poplatky
 • Vydáva vyhlášku o čistote a poriadku v obci
 • Vydáva vyhlášku o chovu a držania zvierat na území obce
 • Vydáva vyhlášku o nakládaní s odpadmi, zriaďuje a prevádzkuje skládku odpadov (obecné skládky)
 • Vydáva vyhlášku o územných zónách pre výpočet dane z nehnuteľnosti
 • Vydáva vyhlášku o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy patriacej pod správu obce
 • Vyhlašuje varovný signál “Všeobecná výstraha”

 

 

 

Kde nás nájdete?

Zobrazit